Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư
Trung tâm ngoại ngữ

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi được thành lập, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, ...

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư
Trung tâm ngoại ngữ

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư Các dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh đầu tư: các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, ...