Thay đổi đăng ký kinh doanh: Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh do Doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với các quy định của pháp luật. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh gồm: Ngành nghề kinh doanh thông thường và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Luật sư  sẽ tư vấn để Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện đó trước khi thực hiện việc bổ sung.

- Đối với ngành nghề kinh doanh thông thường: Luật sư  sẽ tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh và sắp xếp hệ thống ngành nghề hợp lý, đặc biệt là các ngành nghề có liên quan mật thiết với nhau.

Hoàn thiện hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (rút ngành nghề hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh);

- Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (rút ngành nghề hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh);

- Quyết định bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn đối với ngành nghề kinh doanh bổ sung yêu cầu có điều kiện;

- Hợp đồng lao động với người phụ trách chuyên môn đối với ngành nghề kinh doanh bổ sung yêu cầu có điều kiện;

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh - bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Giấy ủy quyền cho Luật sư Bắc Việt Luật đề triển khai dịch vụ

Bình luận