Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty liên doanh

Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty liên doanh

 • Biên bản về việc họp các cổ đông trước thành lập công ty liên doanh

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty liên doanh nước ngoài

 • Soạn thảo Điều lệ Công ty liên doanh nước ngoài

 • Soạn hợp đồng hợp tác liên doanh của công ty liên doanh nước ngoài

 • Lập giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công

 • ty liên doanh nước ngoài

 • Soạn thảo danh sách sáng lập viên công ty liên doanh nước ngoài

 • Công chứng và dịch hồ sơ nước ngoài

 • Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên

 • Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông

 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc

 • Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

 • Sổ đăng ký thành viên sáng lập


Luật sư chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý khách hàng thành lập công ty liên doanh. Kính mời liên hệ với chúng tôi!

Bình luận