Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty liên doanh

Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty liên doanh


 • Biên bản về việc họp các cổ đông trước thành lập công ty liên doanh

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty liên doanh nước ngoài

 • Soạn thảo Điều lệ Công ty liên doanh nước ngoài

 • Soạn hợp đồng hợp tác liên doanh của công ty liên doanh nước ngoài

 • Lập giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công

 • ty liên doanh nước ngoài

 • Soạn thảo danh sách sáng lập viên công ty liên doanh nước ngoài

 • Công chứng và dịch hồ sơ nước ngoài

 • Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên

 • Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông

 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc

 • Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

 • Sổ đăng ký thành viên sáng lập

 •  

Luật sư chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý khách hàng thành lập công ty liên doanh. Kính mời liên hệ với chúng tôi!

 

Bình luận