Thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi vốn điều lệ
Tăng vốn điều lệ

Thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi vốn điều lệ

Tư vấn nội dung về vốn điều lệ công ty - Vốn điều lệ là vốn được các cổ đông/thành viên đăng ký và ghi nhận trong điều lệ công ty theo quy định; - Vốn điều lệ khác với vốn pháp ...