Hồ sơ hậu kiểm chất lượng mỹ phẩm - hồ sơ nguyên liệu ( Phần2)

 

  1. TÀI LIỆU VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA NGUYÊN LIỆU của MỸ PHẨM
 

 

 

9

Tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp thử của các nguyên liệu/ thành phần.  

Nhà sản xuất

 

10

Hàm lượng và chức năng của từng thành phần. Đối với hương liệu phải ghi rõ tên và mã số  (*) Nhà sản xuất
 

11

Phương pháp kiểm nghiệm tương ứng với tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp thử cua các nguyên liệu/ thành phần mỹ phẩm Nhà sản xuất
 

12

Dữ liệu an toàn của nguyên liệu dựa trên thông tin từ nhà cung cấp, những dữ liệu đã được công bố hoặc báo cáo từ ACSB (Hội đồng khoa học mỹ phẩm của ASEAN), SCCP (Ủy ban khoa học về sản phẩm tiêu dùng của EU), CIR (Ủy ban xem xét thành phần mỹ phẩm của Mỹ).

Bình luận