Cổ đông sáng lập
Công ty Hợp danh

Cổ đông sáng lập

Về mặt nguyên lý thì cổ đông sáng lập phải là người có ý tưởng thành lập công ty, có một phần vốn và có kỹ năng quản trị công ty để thực hiện ý tưởng. Việc ghi nhận người sáng lập ...