Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư
Tư vấn Luật cho dự án

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi được thành lập, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, ...

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư
Tư vấn Luật cho dự án

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư Các dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh đầu tư: các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, ...

Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư
Tư vấn Luật cho dự án

Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư

Danh mục lĩnh vực cấm đầu tưI. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng1. Sản xuất, chế biến các chất ma túy;2. Đầu tư kinh doanh dịch vụ ...

Thành lập công ty tư vấn xây dựng
Tư vấn Luật cho dự án

Thành lập công ty tư vấn xây dựng

Thành lập công ty tư vấn xây dựng. Luật sư chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc thành lập công ty tư vấn xây dựng như sau: A/ Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh tư vấn xây dựng bao ...

Chuyển nhượng dự án
Tư vấn Luật cho dự án

Chuyển nhượng dự án

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư. Trình tự thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư:- Nhà đầu tư nộp hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư ...

Tư vấn lập dự án đầu tư
Tư vấn Luật cho dự án

Tư vấn lập dự án đầu tư

Tư vấn lập dự án đầu tưTư vấn về pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư của Việt Nam nói chung, và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu ...