Hồ sơ hậu kiểm chất lượng thành phẩm mỹ phẩm( Phần 3)


TÀI LIỆU VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA THÀNH PHẨM MỸ PHẨM NHẬP KHẨU 13


Thành phần định lượng và định tính của sản phẩm mỹ phẩm  (*)

Nhà sản xuất14


Tài liệu thuyết minh  cho các nội dung công bố trên bao bì: Báo cáo đánh giá về hiệu quả của sản phẩm dựa theo thành phần và kết quả thử nghiệm. Các dữ liệu chứng minh mỹ phẩm

Đơn vị phân phối15


Tóm tắt quy trình sản xuất (**) mỹ phẩm

Nhà sản xuất16


Tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp thử của thành phẩm (Chỉ tiêu sử dụng kiểm soát vi khuẩn, độ tinh khiết về mặt hóa học của thành phần)

Nhà sản xuất17


Phương pháp kiểm nghiệm tương ứng với tiêu chuẩn chất lượng để kiểm tra mức độ đạt của mỹ phẩm

Nhà sản xuất18


Báo cáo và dữ liệu nghiên cứu độ ổn định hoặc đánh giá độ ổn định để thuyết minh cho hạn sử dụng của sản phẩm đối với sản phẩm có hạn sử dụng trên từ 30 tháng trở lên; hoặcBáo cáo tóm tắt về độ ổn định của sản phẩm cho sản phẩm có hạn sử dụng dưới 30 tháng.

Bình luận