Chủ tịch Hội đồng thành viên
Cổ phần phổ thông

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Điều 49 Luật Doanh nghiệp quy định: Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Chủ tịch Hội ...

Hội đồng thành viên: Quyền hạn và trách nhiệm
Cổ phần phổ thông

Hội đồng thành viên: Quyền hạn và trách nhiệm

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên có cơ cấu tổ chức Hội đồng công ty không. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan này như thế nào? Trả lời: 1. Theo quy định của Luật doanh nghiệp ...

Hội đồng thành viên: quyền và nghĩa vụ
Cổ phần phổ thông

Hội đồng thành viên: quyền và nghĩa vụ

Điều 49 Luật Doanh nghiệp quy định: Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Chủ tịch Hội ...