Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập
Cổ đông sáng lập

Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Điều 84 Luật Doanh nghiệp quy định: Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ...

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị
Cổ đông sáng lập

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Điều 130.1 dự thảo quy định “Nếu Điều lệ công ty không quy định khác, Hội đồng quản trị có từ ba đến mười một thành viên các loại”. Việc ...

Quyền hạn Hội đồng quản trị
Cổ đông sáng lập

Quyền hạn Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cở quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm ...

Điều kiện tham gia Hội đồng quản trị
Cổ đông sáng lập

Điều kiện tham gia Hội đồng quản trị

Về điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị, Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định như sau: “1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Có ...

Họp Hội đồng quản trị
Cổ đông sáng lập

Họp Hội đồng quản trị

Cuộc họp Hội đồng quản trị công ty Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác ...