Tình hình cạnh tranh trong thị trường viễn thông Việt Nam trước 2007?

Tình hình cạnh tranh trong thị trường viễn thông Việt Nam trước 2007?


Cho tới thời điểm 11/1/2007, thị trường viễn thông Việt Nam đã là một thị trường tương đối cạnh tranh trong hầu hết tất cả các loại hình dịch vụ.

Các thành phần kinh tế khác nhau đã tham gia thị trường dịch vụ viễn thông, đã có nhiều doanh nghiệp 100% vốn tư nhân hoặc tư nhân nắm quyền kiểm soát trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng.

Dịch vụ viễn thông đã thu hút được hơn 2 tỷ USD đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, tính cạnh tranh của thị trường này còn nhiều điểm hạn chế:

  • Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép tham gia vào thị trường này thông qua hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh(BCC);

  • Chỉ doanh nghiệp mà vốn Nhà nước chiếm đa số mới có quyền sở hữu dịch vụ hạ tầng mạng.
Hộp 4 - Có bao nhiêu nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở Việt Nam trước 11/1/2007?

  • 6 nhà khai thác dịch vụ điện thoại di động (3 nhà khai thác GSM và 3 nhà khai thác CDMA);

  • 4 nhà khai thác dịch vụ điện thoại cố định (VNPT, SPT, EVN Telecom, Viettel);

  • Nhiều công ty cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng.Bình luận