Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ liên quan đến khai mỏ

Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ liên quan đến khai mỏ như thế nào?


Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ khai mỏ cho nhà đầu tư nước ngoài trừ các hoạt động sau:

- Dịch vụ cung ứng vật tư, thiết bị và hoá phẩm, dịch vụ căn cứ, dịch vụ tàu thuyền, dịch vụ sinh hoạt, đời sống, dịch vụ bay (chưa cam kết);

Dịch vụ liên quan đến dầu và khí trong phạm vi lãnh thổ/quyền tài phán của Việt Nam: Trong cam kết, Việt Nam nêu rõ sẽbảo lưu quyền đưa ra các quy định và thủ - tục cần thiết để quản lý các hoạt động có liên quan tới lĩnh vực này phù hợp với các quyền và nghĩa vụ của Việt Nam theo GATS.

Các nhà đầu tư nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ liên quan đến khai mỏ tại Việt Nam dưới các hình thức sau:

- Lập văn phòng đại diện;

- Lập liên doanh với đối tác Việt Nam (với điều kiện tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh không vượt quá 49% vốn điều lệ của liên doanh; sau 11/1/2010, tỷ lệ này được nâng lên là 51%);

- Lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (từ ngày 11/1/2012)

Các doanh nghiệp không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được cung cấp dịch vụ liên quan tới khai mỏ cho các khách hàng tại Việt Nam, với điều kiện các doanh nghiệp này có thể phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ Việt Nam theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Bình luận