Việt Nam quy định về mở cửa thị trường dịch vụ phân phối ở văn bản

Việt Nam quy định về mở cửa thị trường dịch vụ phân phối ở văn bản nào?


Các văn bản pháp luật trong nước điều chỉnh dịch vụ phân phối bao gồm:

  • Luật Doanh nghiệp 2005;

  • Luật Đầu tư năm 2005;

  • Luật Thương mại 2005;

  • Nghị định 23/2007/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

  • Quyết định 10/2007/QĐ-BTM công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

  • Thông tư 09/2007/TT-BTM hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP;

  • Nghị định 110/2005/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp


Nội dung: Các văn bản này được xây dựng trên cơ sở các nội dung cam kết của Việt Nam trong WTO.

Bình luận