Doanh nghiệp FDI được quyền nhập khẩu sản phẩm có được đồng thời phân phối sản phẩm

Doanh nghiệp FDI được quyền nhập khẩu sản phẩm có được đồng thời phân phối sản phẩm đó hay không?


Theo cam kết, quyền nhập khẩu không gắn với quyền phân phối. Vì vậy, các doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhập khẩu sản phẩm muốn phân phối các sản phẩm này phải đăng ký thêm quyền phân phối đối với sản phẩm này. Nếu không có quyền phân phối sản phẩm thì sau khi nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp nhập khẩu có thể bán lại cho các cá nhân, doanh nghiệp khác có quyền phân phối hàng hóa đó.


Hộp 7 – Pháp luật Việt Nam về quyền phân phối sản phẩm nhập khẩu của doanh nghiệp FDI
Theo quy định tại Thông tư 09/2007/TT-BTM của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu sau khi nhập khẩu hàng hóa được bán mỗi nhóm hàng nhập khẩu cho một thương nhân có đăng ký kinh doanh mua bán hoặc có quyền phân phối nhóm hàng đó.
Nếu doanh nghiệp có cả quyền nhập khẩu và quyền phân phối hàng hóa thì sau khi nhập khẩu sẽ được phân phối các sản phẩm của mình.
Như vậy Thông tư đã ghi nhận đúng các cam kết trong WTO của Việt Nam về vấn đề này.

Bình luận