Việt Nam cam kết mở cửa thị trường những loại dịch vụ máy tính nào

Việt Nam cam kết mở cửa thị trường những loại dịch vụ máy tính nào, dưới những hình thức nào?


Về loại dịch vụ máy tính

Đối với dịch vụ máy tính, trong cam kết gia nhập WTO, Việt Nam chấp thuận mở cửa thị trường nội địa cho sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài vào việc cung cấp các dịch vụ sau tại Việt Nam:

  • Dịch vụ tư vấn liên quan đến lắp đặt phần cứng máy tính;

  • Dịch vụ phần mềm;

  • Dịch vụ xử lý dữ liệu;

  • Dịch vụ cơ sở dữ liệu.

  • Các dịch vụ máy tính liên quan khác.


Về hình thức hiện diện thương mại

Việt Nam cam kết cho phép các doanh nghiệp nước ngoài được cung cấp các dịch vụ máy tính tại Việt Nam dưới các hình thức hiện diện sau:

  • Lập văn phòng đại diện (không được trực tiếp thực hiện các hoạt động sinh lời);

  • Lập liên doanh với đối tác Việt Nam (không bị hạn chế vốn nước ngoài trong liên doanh) để cung cấp dịch vụ cho tất cả các loại khách hàng;

  • Lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (với điều kiện chỉ được cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; từ 11/1/2009 các doanh nghiệp này mới được dịch vụ máy tính cho mọi khách hàng tại Việt Nam);

  • Lập chi nhánh để cung cấp dịch vụ cho các khách hàng tại Việt Nam (với điều kiện chỉ lập sau  ngày 11/1/2010 và trưởng chi nhánh phải là người thường trú tại Việt Nam).


Nhà cung cấp dịch vụ máy tính nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam cũng có thể cung cấp dịch vụ này cho khách hàng Việt Nam (cung cấp qua biên giới).
Việt Nam cam kết không đặt ra các điều kiện về hoạt động riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài so với nhà đầu tư trong nước.

Bình luận