Quy định về thành lập công ty có vốn nước ngoài với ngành Đối với dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị.

Đối với dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị, nhà đầu tư nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức nào?


Việt Nam cam kết cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được lập hiện diện thương mại để cung cấp dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị dưới các hình thức sau:

  • Lập văn phòng đại diện (không được trực tiếp thực hiện các hoạt động sinh lời);

  • Lập liên doanh với đối tác Việt Nam từ ngày 11/1/2007 (tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong liên doanh không bị hạn chế);

  • Lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (từ sau ngày 11/1/2009)
Hộp 5 – Điều kiện để doanh nghiệp FDI cung cấp dịch vụ quy hoạch đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị tại Việt Nam?

  • Điều kiện về nhân lực: Kiến trúc sư nước ngoài chịu trách nhiệm trong doanh nghiệp đó có chứng chỉ hành nghề do Việt Nam cấp hoặc được Việt Nam công nhận;

  • Điều kiện về địa bàn hoạt động: Các doanh nghiệp FDI có thể cung cấp dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị cho tất cả các doanh nghiệp, khách hàng Việt Nam trừ trường hợp liên quan đến một số địa bàn nhạy cảm mà vì lý do an ninh quốc gia hay ổn định xã hội mà Chính phủ Việt nam có thể không cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp các dịch vụ này.Bình luận