Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ tư vấn quản lý

Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ tư vấn quản lý như thế nào?


Việt Nam cam kết mở cửa cho phép các nhà đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý tại Việt Nam dưới các hình thức sau:

- Mở văn phòng đại diện;

- Lập liên doanh với đối tác Việt Nam (không hạn chế phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh);

- Lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài;

- Lập chi nhánh (chỉ sau ngày 11/1/2010 và với điều kiện trưởng chi nhánh phải là người thường trú tại Việt Nam).

Các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này không có hiện diện thương mại  tại Việt Nam như nêu ở trên cũng được phép cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý cho các khách hàng tại Việt Nam (thông qua phương thức cung cấp qua biên giới).

Bình luận