Việt Nam cam kết mở cửa thị trường các dịch vụ nghiên cứu và phát triển

Việt Nam cam kết mở cửa thị trường các dịch vụ nghiên cứu và phát triển (R&D) nào?


Về loại dịch vụ

Gia nhập WTO, đối với lĩnh vực dịch vụ nghiên cứu và phát triển, Việt Nam chỉ đưa ra cam kết đối với dịch vụ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khoa học tự  nhiên.

Về hình thức hiện diện thương mại

Theo cam kết, các nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam ngay từ ngày 11/1/2007 dưới các hình thức:

  • Lập văn phòng đại diện;

  • Lập liên doanh với đối tác Việt Nam (không hạn chế tỷ lệ góp vốn của bên nước ngoài);

  • Lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.


Nhà cung cấp dịch vụ R&D của nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam cũng có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Việt Nam (cung cấp dịch vụ qua biên giới).

Việt Nam cam kết không đặt ra những điều kiện riêng đối với hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài so với nhà đầu tư trong nước trong lĩnh vực này.

Bình luận