Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thuế có phải chịu hạn chế nào không?

Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thuế có phải chịu hạn chế nào không?


Về việc thành lập doanh nghiệp FDI

Theo cam kết về dịch vụ thuế, trong vòng 1 năm kể từ ngày gia nhập (tức là đến 11/1/2008), việc cấp phép hoạt động cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuế có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được xem xét trong theo từng trường hợp cụ thể và số lượng các nhà cung cấp dịch vụ (tức là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuế có vốn đầu tư nước ngoài) sẽ do Bộ Tài chính quyết định căn cứ vào nhu cầu và tình hình phát triển của thị trường Việt Nam. Một trong các tiêu chí để cấp phép là số lượng các doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường Việt Nam (nhiều hay ít, đã đủ so với nhu cầu chưa...).

Từ 11/1/2008, việc thành lập các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuế có vốn đầu tư nước ngoài (liên doanh hoặc 100% vốn) sẽ không phải chịu các hạn chế này.

Về hoạt động của doanh nghiệp FDI

Theo cam kết, Việt Nam có quyền đặt điều kiện đối với hoạt động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuế có vốn đầu tư nước ngoài ở mức như sau:

Trước 2008, các doanh nghiệp này chỉ được cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các dự án có sự tài trợ của nước ngoài tại Việt Nam;

- Từ 1/1/2008, hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ thuế FDI sẽ không phải chịu các hạn chế về hoạt động (tức là họ có thể cung cấp dịch vụ cho tất cả các đối tượng, bao gồm cả các doanh nghiệp Nhà nước, tại Việt Nam).

Bình luận