Việt Nam cam kết đảm bảo các quyền gì cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở Việt Nam

Việt Nam cam kết đảm bảo các quyền gì cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở Việt Nam?


Khi gia nhập WTO, Việt Nam cam kết tuân thủ Phụ lục về dịch vụ viễn thông của GATS.

Thực hiện cam kết này, Việt Nam phải đảm bảo các quyền sau cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở Việt Nam: 

  • Truy nhập và sử dụng dịch vụ và hệ thống viễn thông công cộng để truyền dẫn thông tin trong nước và qua biên giới (bao gồm liên lạc trong phạm vi công ty và các giao dịch qua biên giới giữa các bộ phận của công ty đặt ở các nước khác (mạng riêng các công ty, tập đoàn đa quốc gia);

  • Mua hoặc thuê và gắn thiết bị đầu cuối hoặc các thiết bị khác để kết nối với hệ thống cung cấp dịch vụ;

  • Kết nối mạng dùng riêng với hệ thống và dịch vụ viễn thông công cộng hoặc với kênh  riêng của các nhà cung cấp dịch vụ khác;

  • Sử dụng các giao thức lựa chọn đang được khai thác trong việc cung cấp dịch vụ, ngoài những giao thức được coi là cần thiết để đảm bảo tính khả dụng của hệ thống và dịch vụ viễn thông cho mục đích công cộng nói chung.
Hộp 6 - Phụ lục GATS về dịch vụ viễn thông là gì?Phụ lục này là một văn bản đi kèm theo GATS - Hiệp định về thương mại dịch vụ của WTO.
Phụ lục này quy định các quyền và nghĩa vụ chung của các bên liên quan đến việc cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông và các Chính phủ liên quan có trách nhiệm đảm bảo việc thực thi các quyền và nghĩa vụ này.

Bình luận