Nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ chứng khoán ở Việt Nam dưới hình thức nào?

Các công ty chứng khoán nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ chứng khoán ở Việt Nam dưới hình thức nào?

Việt Nam cam kết cho phép các công ty chứng khoán nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động chứng khoán ở Việt Nam dưới các hình thức và điều kiện sau đây:
Bình luận