Gia nhập WTO, Việt Nam có cam kết gì về dịch vụ nghiên cứu thị trường?

Gia nhập WTO, Việt Nam có cam kết gì về dịch vụ nghiên cứu thị trường?


Việt Nam cam kết mở cửa cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường tại Việt Nam, bao gồm:

Tuy nhiên, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được cung cấp dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng về các vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị…
Để hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực này, các nhà đầu tư nước ngoài có thể hiện diện dưới các hình thức sau:

- Lập văn phòng đại diện;
- Lập liên doanh với đối tác Việt Nam (với điều kiện phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51% vốn của liên doanh);
- Lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (từ ngày 11/1/2009)

Ngoài ra, các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này không có hiện diện thương mại tại Việt Nam như nêu ở trên cũng được phép cung cấp các dịch vụ nghiên cứu thị trường này cho các khách hàng tại Việt Nam thông qua phương thức cung cấp qua biên giới. Trong cam kết gia nhập WTO, Việt Nam không hạn chế phương thức cung cấp này.

Bình luận