Tổ chức luật sư nước ngoài hiện diện tại Việt Nam có thể cung cấp các dịch vụ pháp lý nào tại Việt Nam?

Tổ chức luật sư nước ngoài hiện diện tại Việt Nam có thể cung cấp các dịch vụ pháp lý nào tại Việt Nam?


Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết cho phép các công ty con, công ty liên danh với công ty Việt Nam và chi nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam được phép thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý trừ các dịch vụ sau (chưa cam kết):

  • Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hay đại dịên cho khách hàng của mình trước Tòa án Việt Nam;

  • Thực hiện các dịch vụ giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan đến pháp luật Việt Nam.


Chú ý: Đối với các dịch vụ pháp lý được phép thực hiện thì hiện diện của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam cũng phải đáp ứng thêm các điều kiện cụ thể kèm theo.


Hộp 2 – Ví dụ về các loại dịch vụ pháp lý mà tổ chức luật sư nước ngoài có hiện diện tại Việt Nam được phép thực hiện và các điều kiện kèm theo

  • Dịch vụ tư vấn luật trong tất cả các lĩnh vực (riêng trường hợp tư vấn luật Việt Nam, chỉ được phép thực hiện nếu luật sư tư vấn đã tốt nghiệp đại học luật của Việt Nam và đáp ứng được các yêu cầu áp dụng cho luật sư hành nghề tương tự của Việt Nam);

  • Luật sư nước ngoài được phép trở thành trọng tài viên nhưng chỉ trong các vụ tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài.Bình luận