Nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam theo những hình thức và điều kiện nào?


Các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài chỉ có thể cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh trên thị trường Việt Nam dưới hình thức hiện diện sau:

  • Doanh nghiệp liên doanh với đối tác Việt Nam cung cấp dịch vụ chuyển phát (có thể phải tuân thủ điều kiện vốn nước ngoài không quá 51% kể từ ngày 11/1/2007 cho đến ngày 11/1/2012);

  • Danh nghiệp 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ chuyển phát kể từ ngày 11/1/2012.
Hộp 1 - Pháp luật hiện hành của Việt Nam về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chuyển phát
Các vấn đề về đầu tư nước ngoài trong dịch vụ chuyển phát được quy định tại Nghị định 128/2007/NĐ-CP ngày 2/8/2007 của Chính phủ.
Đây là văn bản được ban hành sau khi Việt Nam gia nhập WTO và đã đưa toàn bộ các cam kết của Việt Nam về dịch vụ chuyển phát vào nội dung các quy định.

Bình luận