Theo Hiệp định GATS, Việt Nam có nghĩa vụ gì liên quan đến dịch vụ?

Hiệp định GATS quy định những nghĩa vụ chung về dịch vụ mà tất cả các nước thành viên WTO đều phải tuân thủ. Là thành viên WTO, Việt Nam cũng có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ này, bao gồm:

- Nghĩa vụ về Đối xử tối huệ quốc (MFN): Việt Nam phải đối xử bình đẳng (về chính sách, pháp luật, thủ tục…) giữa các nhà cung cấp dịch vụ đến từ các nước khác nhau (nếu các nước này đều là thành viên WTO).

- Nghĩa vụ Minh bạch hóa: Việt Nam phải công bố tất cả các quy định, yêu cầu, thủ tục có ảnh hưởng tới thương mại dịch vụ cho các nước Thành viên WTO; công khai các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (luật, pháp lệnh, nghị định…) để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan trong ít nhất 60 ngày.

Hộp 1 – Ví dụ về nghĩa vụ MFN trong GATS
- Nếu Việt Nam cho phép một doanh nghiệp từ nước A (thành viên WTO) lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam để cung cấp dịch vụ quảng cáo thì theo nguyên tắc MFN Việt Nam cũng phải cho phép các doanh nghiệp của các nước thành viên WTO khác lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trong lĩnh vực quảng cáo.

- Việt Nam phải áp dụng các điều kiện cấp phép, điều kiện hoạt động tương tự nhau đối với các nhà cung cấp dịch vụ đến từ các nước thành viên WTO khác nhau.

Bình luận