Là nước đang phát triển, Việt Nam có được hưởng ưu tiên gì liên quan đến các trợ cấp nông nghiệp không?Hiệp định Nông nghiệp có một số điều khoản ưu đãi cho các nước đang phát triển như Việt Nam, chủ yếu là mở rộng diện trợ cấp được phép thực hiện cho sản xuất nông nghiệp trong nước. Cụ thể:

Đối với trợ cấp trong nước :

Các loại trợ cấp sau đây tại các nước đang phát triển sẽ không bị kiện chống trợ cấp (và không bị áp dụng thuế đối kháng) ở nước nhập khẩu trừ trường hợp gây ra hoặc đe doạ gây ra tổn hại cho nước nhập khẩu đó:

- Trợ cấp đầu tư thông thường cho nông nghiệp;

- Trợ cấp "đầu vào" của sản xuất cho người trực tiếp sản xuất ở các vùng nghèo tài nguyên, thiếu nguồn lực hoặc thu nhập thấp;

- Trợ cấp đa dạng hoá cây trồng trong chương trình tiêu huỷ một số loại cây có chất ma tuý…

Đối với trợ cấp xuất khẩu :

Trong trường hợp nước đang phát triển, trợ cấp nhằm giảm chi phí tiếp cận thị trường nước ngoài (cước phí vận chuyển, nâng phẩm cấp để xuất khẩu…) và trợ cấp vận tải nội địa và quốc tế cho hàng xuất khẩu sẽ không bị xếp vào các hình thức trợ cấp xuất khẩu bị cấm.

Là nước đang phát triển, Việt Nam cũng được hưởng những “hình thức đối xử đặc biệt” này. Vì vậy doanh nghiệp cần lưu ý để tận dụng và/hoặc đề xuất với các cơ quan Nhà nước những hình thức trợ cấp phù hợp.

Bình luận