Thay đổi đăng ký kinh doanh người đại diện theo pháp

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Trình tự thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh.

- Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty .

- Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

Thành phần hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh: 

Thông báo gồm những nội dung sau trong đăng ký kinh doanh

- Tên hiện tại, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

- Tên người dự kiến thay đổi đăng ký kinh doanh

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao quyết định của Hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi người đại diện ủy quyền theo pháp luật của doanh nghiệp. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

 

Bình luận