Thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi người đại diện theo pháp luật

( Đăng ký kinh doanh) Thay đổi  giám đốc - người đại diện pháp luật dịch vụ của Bắc Việt Luật bao gồm:

- Người đại diện theo pháp luật có thể là:

Giám đốc (Tổng giám đốc)/Chủ tịch Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH) hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc)/Chủ tịch HĐQT (đối với Công ty cổ phần) hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc)/Chủ tịch công ty (đối với Công ty TNHH 1 Thành viên là cá nhân)..

- Bắc Việt Luật sẽ tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung trên, gồm: Tư vấn điều kiện trở thành người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp; Tư vấn về trách nhiệm pháp lý, quyền và lợi ích của người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp; Các nội dung khác có liên quan.

Lập hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu;

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu;

- Biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

- Quyết định họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

- Hợp đồng thuê người đại diện theo pháp luật mới đối với việc thuê giám đốc - người đại diện theo pháp luật;

- CMND và chứng chỉ hành nghề đối với doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề yêu cầu có điều kiện;

Thủ tục nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật:

- Sau khi chuẩn bị đầy đủ 2 bộ hồ sơ như trên. Luật sư  sẽ đại diện nộp hồ sơ cho khách hàng tại cơ quan nhà nước.

- Nhận kết quả về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan nhà nước;

Bình luận