Tại sao doanh nghiệp cần biết cách đọc Biểu cam kết?Các cam kết cơ bản và chủ yếu của Việt Nam trong việc mở cửa thị trường dịch vụ được nêu trong Biểu cam kết dịch vụ. Biết cách đọc và hiểu nội dung Biểu cam kết về dịch vụ là yếu tố quyết định để doanh nghiệp nắm được cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ mà mình quan tâm, trên cơ sở đó xác định kế hoạch và chính sách kinh doanh thích hợp.

Ngoài ra, việc hiểu và biết cách đọc các Biểu cam kết dịch vụ cũng là công cụ để các doanh nghiệp tra cứu các Biểu cam kết dịch vụ của các nước thành viên WTO khác để biết mức độ mở cửa thị trường dịch vụ của các Thành viên này, từ đó xác định khả năng thâm nhập, cung cấp dịch vụ tại các nước này dưới các hình thức nhất định.

Bình luận