Cơ quan quản lý Nhà nước về viễn thông có phải độc lập với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông

Cơ quan quản lý Nhà nước về viễn thông có phải độc lập với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên thị trường không?


Khi gia nhập WTO, Việt Nam đã cam kết cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông là độc lập:

- Cơ quan này là độc lập và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản nào;
- Các quyết định và quy trình thủ tục mà các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng phải khách quan đối với tất cả các đối tượng tham gia vào thị trường.
Việc các cơ quan quản lý phải là đơn vị độc lập giúp cho việc quản lý được khách quan và công bằng, các chính sách và quyết định sẽ không thiên vị đối với bất kỳ doanh nghiệp nào./

Bình luận