Một Biểu cam kết dịch vụ chứa những thông tin gì?


  1. Phần cam kết nền (còn gọi là cam kết chung): là các cam kết áp dụng cho tất cả các ngành dịch vụ nêu trong Biểu cam kết, thường là các điều kiện về phương thức cung cấp dịch vụ như hiện diện thương mại hay hiện diện của thể nhân;

  2. Phần cam kết riêng: là các cam kết cụ thể trong từng ngành dịch vụ (bao gồm các điều kiện tiếp cận thị trường cụ thể trong từng ngành dịch vụ; trường hợp có khác biệt giữa cam kết nền và cam kết riêng thì áp dụng quy định tại cam kết riêng).


(Xem thêm Phần cam kết nền của Việt Nam về dịch vụ)

Hộp 7 - Dịch vụ không có trong Biểu cam kết dịch vụ

Mỗi nước thành viên WTO có một Biểu cam kết dịch vụ riêng. Nghĩa vụ của họ trong việc mở cửa thị trường đối với từng dịch vụ sẽ thực hiện theo Biểu này.

- Các dịch vụ xuất hiện trong Bảng cam kết dịch vụ được gọi là dịch vụ CÓ-CAM-KẾT (bound). Việc mở cửa thị trường đối với các dịch vụ này của nước thành viên sẽ bị ràng buộc bởi cam kết.

- Các dịch vụ không xuất hiện trong Bảng cam kết dịch vụ được gọi là dịch vụ KHÔNG-CAM-KẾT . Đối với những trường hợp này, nước thành viên có thể tuỳ ý quyết định mở cửa hay không mở cửa, và mức độ mở cửa (nếu có) cho dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài.

Bình luận