Việt Nam có cam kết cho phép cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ tại Việt Nam không?Liên quan đến các cá nhân cung cấp dịch vụ là người nước ngoài, Việt Nam cam kết:

  • Cho phép các nhà quản lý, chuyên gia, giám đốc điều hành, chuyên gia của các doanh nghiệp nước ngoài được nhập cảnh, lưu trú và làm việc tại hiện diện thương mại (liên doanh, chi nhánh…) của các doanh nghiệp này tại Việt Nam;

  • Cho phép những người chào bán dịch vụ, người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại, nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng (đối với dịch vụ máy tính và dịch vụ tư vấn kỹ thuật) được nhập cảnh và cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.


Bình luận