Việt Nam cam kết như thế nào về quy trình, thủ tục cấp phép trong lĩnh vực viễn thông

Việt Nam cam kết như thế nào về quy trình, thủ tục cấp phép trong lĩnh vực viễn thông?


Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết đảm bảo với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài nộp đơn xin cấp phép trong lĩnh vực viễn thông rằng:

  • Thủ tục và điều kiện cấp phép không giữ vai trò như một rào cản độc lập đối với tiếp cận thị trường (không cản trở quá mức cần thiết);

  • Công khai các thủ tục và điều kiện cấp phép trước khi chúng có hiệu lực;

  • Cơ quan cấp phép xem xét và quyết định việc cấp phép trong thời hạn quy định trong thủ tục chính thức;

  • Mọi phí, lệ phí liên quan đến việc xem xét hồ sơ cấp phép không tạo ra một rào cản độc lập đối với tiếp cận thị trường;

  • Theo yêu cầu của người nộp hồ sơ xin phép Cơ quan cấp phép thông báo cho bên xin phép tình trạng của hồ sơ và liệu hồ sơ đã đầy đủ chưa (hồ sơ được xem là đầy đủ khi đã có mọi thông tin mà các văn bản hướng dẫn yêu cầu). Nếu yêu cầu bổ sung thông tin, Cơ quan cấp phép phải thông báo cho bên xin phép không chậm trễ thái quá và nêu rõ thông tin bổ sung được yêu cầu để hoàn chỉnh hồ sơ. Bên xin phép phải có cơ hội khắc phục những thiếu sót trong hồ sơ;

  • Theo yêu cầu của bên xin phép bị từ chối, Cơ quan cấp phép đã từ chối cấp phép phải trả lời bằng văn bản lý do đã từ chối;

  • Nếu hồ sơ đã bị từ chối, bên xin phép có thể nộp hồ sơ mới để xử lý những vấn đề trước đó;

  • Nếu cần có sự phê duyệt, một khi hồ sơ đã được phê duyệt, bên xin phép phải được thông báo bằng văn bảnkhông có sự chậm trễ thái quá;

  • Nếu có yêu cầu kiểm tra để cấp phép chứng chỉ hành nghề, việc kiểm tra phải được lập kế hoạch với khoảng thời gian hợp lý.


Bình luận