Việt Nam cam kết cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam trong những ngành dịch vụ nào?Về nguyên tắc, Việt Nam không cam kết cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được lập chi nhánh tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ trừ các ngành sau:

  • Dịch vụ pháp lý;

  • Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan;

  • Dịch vụ tư vấn quản lý;

  • Dịch vụ liên quan đến tư vấn quản lý;

  • Dịch vụ xây dựng;

  • Dịch vụ nhượng quyền thương mại;

  • Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ;

  • Dịch vụ ngân hàng;

  • Một số dịch vụ chứng khoán (dịch vụ quản lý tài sản, thanh toán và thanh toán bù trừ…)


Bình luận