Thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi vốn điều lệ

Tư vấn nội dung về vốn điều lệ công ty

- Vốn điều lệ là vốn được các cổ đông/thành viên đăng ký và ghi nhận trong điều lệ công ty theo quy định;

- Vốn điều lệ khác với vốn pháp định của một doanh nghiệp;

- Điều kiện tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty;

- Vốn điều lệ phải được các cổ đông cam kết mua - góp trong vong 90 ngày kể từ ngày đăng ký kinh doanh;

- Vốn điều lệ phải được các thành viên góp đủ trong thời gian cam kết góp;

- Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005

- Vốn điều lệ có thể được góp bằng tiền - ngoại tệ tự do chuyển đổi - vàng - quyền sở hữu trí tuệ - tài sàn có giá trị khác./.

Soạn thảo hồ sơ tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty

- Biên bản họp về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty

- Quyết định về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty;

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh - tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty;

- Báo cáo tài chính đối với việc giảm vốn điều lệ công ty

- Giấy ủy quyền cho Luật sư  đi nộp hồ sơ;

Bình luận