Nhà phân phối nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam có được phân phối hàng hóa

Nhà phân phối nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam có được phân phối hàng hóa ở Việt Nam không?


Theo cam kết WTO, đối với các doanh nghiệp phân phối nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam (không thiết lập liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài), Việt Nam chỉ cho phép họ phân phối qua biên giới các sản phẩm sau:

  • Các sản phẩm phục vụ nhu cầu cá nhân;

  • Các chương trình phần mềm máy tính hợp pháp phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc vì mục đích thương mại


Quy định này áp dụng với trường hợp bán hàng trực tiếp cũng như bán hàng qua mạng hoặc đặt hàng qua thư.

Bình luận