Doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực sản xuất ở Việt Nam có được lập cơ sở bán lẻ để bán các sản phẩm do mình sản xuất hoặc nhập khẩu

Doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực sản xuất ở Việt Nam có được lập cơ sở bán lẻ để bán các sản phẩm do mình sản xuất hoặc nhập khẩu không?


Quyền phân phối đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chỉ dành cho những doanh nghiệp nàođã đăng ký kinh doanh ngành phân phối. Vì vậy, những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam nếu muốn mở cơ sở bán lẻ để bán các sản phẩm do mình sản xuất hoặc nhập khẩu thì phải có đăng ký kinh doanh ngành phân phối (đã đăng ký khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh bổ sung) và tuân thủ các quy định về lộ trình phân phối đối với loại sản phẩm liên quan.

Bình luận