Đầu tư nước ngoài - hiệu lực của báo cáo kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

Hỏi: Nếu doanh nghiệp kế toán, kiểm toán nước ngoài được doanh nghiệp VN thuê thực hiện việc kế toán, kiểm toán thì báo cáo kế toán, kiểm toán đó có được công nhận không?


Đáp: Việt Nam đã cam kết cho phép các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán nước ngoài (không có hiện diện thương mại tại Việt Nam) được cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán cho các doanh nghiệp, khách hàng tại Việt Nam.

Do đó, báo cáo kế toán, kiểm toán của các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán nước ngoài sẽ được công nhận nếu các doanh nghiệp và các báo cáo này đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật liên quan. Một số điều kiện hiện nay như yêu cầu các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán nước ngoài phải liên kết với các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán trong nước hoặc báo cáo kiểm toán phải được ký bởi người có chứng chỉ chuyên môn do Việt Nam cấp về nguyên tắc sẽ không còn hiệu lực.

(Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Mobile: 0938188889 – lawyer.vu@bacvietluat.vn) – Công ty Luật Bắc Việt (www.bacvietluat.vn)

Bình luận