Việc đầu tư dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông

Việc đầu tư dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông trước đây có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp không?


Theo cam kết gia nhập WTO, Việt Nam cho phép các bên của các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) trong lĩnh vực viễn thông trước đây được ký mới thỏa thuận hiện tại hoặc chuyển sang hình thức doanh nghiệp với những điều kiện không kém thuận lợi hơn những điều kiện họ đang được hưởng.

Việt Nam cam kết trong các liên doanh viễn thông thì bên nào nắm 51% vốn điều lệ của liên doanh sẽ nắm quyền kiểm soát trong việc quản lý liên doanh.

Bình luận