Tổ chức luật sư nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được phép cung cấp những dịch vụ pháp lý nào cho khách hàng Việt Nam?

Tổ chức luật sư nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được phép cung cấp những dịch vụ pháp lý nào cho khách hàng Việt Nam?


Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, tổ chức luật sư nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam chỉ được quyền cung cấp cho các khách hàng Việt Nam các dịch vụ tư vấn pháp lýliên quan đến:

  • Pháp luật nước ngoài (pháp luật của một nước không phải Việt Nam); hoặc

  • Pháp luật quốc tế (pháp luật thương mại theo các Công ước quốc tế, các tập quán thương mại…)
Hộp 3 – Doanh nghiệp Việt Nam có được quyền thuê các công ty luật nước ngoài trong các vụ kiện chống bán phá giá không?
Với cam kết về dịch vụ pháp lý của Việt Nam, trong các vụ kiện chống bán phá giá ở nước ngoài (tức là có liên quan đến pháp luật nước ngoài hoặc một Hiệp định trong khuôn khổ WTO), doanh nghiệp Việt Nam có quyền thuê công ty luật nước ngoài (dù có hay không có hiện diện tại Việt Nam) thực hiện các dịch vụ pháp lý cần thiết.
Tương tự, trong tất cả các vụ kiện hay tranh chấp có liên quan đến pháp luật quốc tế (đặc biệt là pháp luật thương mại quốc tế), doanh nghiệp Việt Nam có thể thuê các tổ chức luật sư nước ngoài cung cấp tất cả các dịch vụ pháp lý có liên quan đến pháp luật quốc tế.

Bình luận