Trợ cấp “hộp xanh lá cây” là gì?

Trợ cấp “Hộp xanh lá cây” bao gồm các biện pháp trợ cấp thuộc một trong 05 nhóm xác định và phải đáp ứng đủ 03 điều kiện cụ thể (xem các Hộp dưới đây).

Là thành viên WTO, Việt Nam có thể tuỳ ý thực hiện các loại trợ cấp nông nghiệp nội địa thuộc hộp xanh lá cây, không phải cam kết cắt giảm, không bị các thành viên khác khiếu kiện

Doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý đến nhóm trợ cấp “hộp xanh lá cây” này bởi đây là các hình thức hỗ trợ mà doanh nghiệp có thể đề xuất Nhà nước áp dụng mà không vi phạm cam kết trong khuôn khổ WTO.


Hộp 3 - Năm nhóm trợ cấp có thể được xem là “trợ cấp hộp xanh lá cây”

Nhóm 1 - Trợ cấp cho các Dịch vụ chung

Ví dụ: Trợ cấp cho nghiên cứu khoa học; kiểm soát dịch bệnh; đào tạo; khuyến nông, tư vấn; kiểm tra sản phẩm vì mục đích sức khoẻ con người; tiếp thị, thông tin thị trường, tư vấn; kết cấu hạ tầng nông nghiệp (điện, đường, thuỷ lợi…)

Nhóm 2 - Trợ cấp nhằm mục tiêu dự trữ an ninh lương thực quốc gia

Điều kiện: Khối lượng lương thực dự trữ phải phù hợp với các tiêu chí định trước, việc thu mua để dự trữ và thanh lý khi hết hạn dự trữ phải thực hiện theo giá thị trường.

Nhóm 3 - Trợ cấp lương thực trong nước

Điều kiện: Tiêu chí để cho hưởng trợ cấp lương thực phải rõ ràng, có liên quan đến mục tiêu dinh dưỡng.

Nhóm 4 - Hỗ trợ giảm nhẹ thiên tai

Ví dụ: Các khoản chi phí hỗ trợ nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho những vùng bị thiên tai như giống, thuốc BVTV, thuốc thú y, san ủi lại đồng ruộng…

Nhóm 5 - Hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất

Bao gồm:

 • Hỗ trợ thu nhập (không được gắn với yêu cầu về sản xuất)

 • Hỗ trợ tài chính của Nhà nước vào chương trình an toàn và bảo hiểm thu nhập cho nông dân (khi mất mùa hoặc mất giá);

 • Hỗ trợ bù đắp thiệt hại do thiên tai gây ra;

 • Hỗ trợ hưu trí cho người sản xuất nông nghiệp;

 • Hỗ trợ điều chỉnh cơ cấu thông qua chương trình chuyển các nguồn lực (đất đai, vật nuôi…) khỏi mục đích sản xuất thương mại;

 • Hỗ trợ điều chỉnh cơ cấu thông qua chương trình trợ cấp đầu tư (đầu tư nhằm khắc phục các bất lợi về cơ cấu);

 • Hỗ trợ theo các chương trình môi trường (bù đắp chi phí sản xuất phải tăng thêm hoặc sản lượng giảm đi do thực hiện các yêu cầu về môi trường);

 • Hỗ trợ theo các chương trình trợ giúp vùng (vùng có vị trí hoặc điều kiện bất lợi).


Các loại trợ cấp thuộc một trong năm nhóm này đáp ứng đủ 03 điều kiện nêu tại Hộp 3.Hộp 4- Ba điều kiện để được xem là “trợ cấp hộp xanh lá cây”

Để được xem là “trợ cấp hộp xanh lá cây”, biện pháp trợ cấp phải thuộc một trong năm nhóm nêu tại Hộp 3 và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Là các biện pháp không hoặc rất ít tác động bóp méo thương mại;

 • Thông qua chương trình do Chính phủ tài trợ (kể cả các khoản đáng ra phải thu nhưng được để lại);

 • Không có tác dụng trợ giá cho người sản xuất.
Bình luận