Hiện nay Việt Nam đang duy trì những hình thức trợ cấp nông nghiệp nào?

Do nguồn tài chính hạn hẹp, phần lớn các hình thức trợ cấp nông nghiệp của nước ta đều nằm trong nhóm "hộp xanh lá cây", tập trung nhiều nhất là đầu tư cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp (thuỷ lợi, giao thông, hệ thống sản xuất giống...), công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, nghiên cứu khoa hoc, khuyến nông, chương trình cải thiện giống cây trồng, giống vật nuôi vv...

Trong một số năm khó khăn cho sản xuất lương thực, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính (ví dụ những năm 1999-2002 và hiện nay), giá nông sản xuống thấp, Chính phủ mới hỗ trợ một số chính sách thu mua nông sản can thiệp thị trường trong nhóm "hộp hỗ phách". Một số biện pháp trợ cấp xuất khẩu (bù lỗ, thưởng xuất khẩu) sử dụng trong giai đoạn 1999-2002 đã không còn được áp dụng.

Hộp 6 - Doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin về các trợ cấp nông nghiệp ở đâu?

Các doanh nghiệp quan tâm đến chính sách liên quan đến sản xuất nông nghiệp (bao gồm cả chính sách hỗ trợ) có thể tiếp cận tại các nguồn:

  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( www.mard.org.vn ); các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn địa phương

  • Bộ Công thương (www.moit.org.vn) (thông tin về thương mại hàng nông sản).

Bình luận