Thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi trụ sở chính

Thay đổi đăng ký kinh doanh về trụ sở chính doanh nghiệp. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể

Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty:

- Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở chính.

- Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới.

- Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

- Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

2. Soạn thảo hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính bao gồm:

- Thông báo thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp theo mẫu.

- Biên bản họp về việc thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp.

- Quyết định họp về việc thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp.

- Hợp đồng thuê - mượn trụ sở chính doanh nghiệp nếu có.

- Cam kết về việc địa chỉ trụ sở chuyển đến không phải là nhà chung cư, tập thể, nhà đất thuộc diện quy hoạch...

Bình luận