Thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi tên công ty

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong trường hợp thay tên công ty như sau:

1. Tư vấn quy định về tên doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố chính là Hình thức doanh nghiệp + Tên riêng doanh nghiệp.

- Tư vấn lựa chọn tên Doanh nghiệp cho quý khách hàng

- Tư vấn quy định pháp luật về tên doanh nghiệp cho quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Bắc Việt Luật

- Kiểm tra để đảm bảo tên mới không trùng hoặc gây nhầm lẫn với Doanh nghiệp khác trong quá trình đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp

2. Hồ sơ thay đổi tên công ty bao gồm những loại giấy tờ sau đây

- Thông báo đổi tên doanh nghiệp (thay đổi tên công ty) do Bắc Việt Luật soạn thảo

- Quyết định về việc đổi tên doanh nghiệp của do Bắc Việt Luật soạn thảo

+ Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) do Bắc Việt Luật soạn thảo

+ Chủ sở hữu công ty (đối với  công ty TNHH một thành viên) do Bắc Việt Luật soạn thảo

+ Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) do Bắc Việt Luật soạn thảo

+ Các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) do Bắc Việt Luật soạn thảo

- Biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp của Do Bắc Việt Luật soạn thảo

- Hội đồng thành viên ( đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) Do Bắc Việt Luật soạn thảo cho khách hàng

- Đại hội đồng cổ đông ( đối với công ty cổ phần) Do Bắc Việt Luật soạn thảo cho khách hàng

- Các thành viên hợp danh ( đối với công ty hợp danh) Do Bắc Việt Luật soạn thảo cho khách hàng

- Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Lưu ý: Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty 

Ghi chú:

Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

3. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp bao gồm những nội dung sau đây

- Tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến tên công ty trước và sau khi thay đổi ( Do Bắc Việt Luật tư vấn cho khách hàng)

- Trực tiếp soạn thảo hồ sơ về việc thay đổi tên công ty ( Do Bắc Việt Luật tư vấn cho khách hàng)

- Trực tiếp đại diện nộp hồ sơ và nhận kết quả về việc thay đổi tên công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. ( Do Bắc Việt Luật tư vấn cho khách hàng)

( Nếu cần tư vấn xin liên hệ với chúng tôi theo số liên lạc sau đây: 0168.631.9999 - ceo@bacvietluat.vn )

Bình luận