Thay đổi, bổ sung ngành nghề: hồ sơ thay đổi đăng ký ngành nghề

 Hồ sơ trong việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh cần bổ sung:

- Khách hàng có thể lựa chọn ngành nghề kinh doanh trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân.

+ Quyết định 10/2007 - tải file hệ thống ngành nghề

+ Quyết định 337/2007 - tải file hệ thống ngành nghề.

- Hoặc khách hàng có thể lựa chọn ngành nghề theo quy định của Luật chuyên ngành - theo hướng dẫn của luật sư.

- Hoặc lựa chọn ngành nghề theo chứng chỉ hành nghề.

Tư vấn lập hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

- Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh - bổ sung ngành nghề.

- Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh - bổ sung ngành nghề.

- Quyết định bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn đối với ngành nghề kinh doanh bổ sung yêu cầu có điều kiện.

- Hợp đồng lao động với người phụ trách chuyên môn đối với ngành nghề kinh doanh bổ sung yêu cầu có điều kiện.

- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh - bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Bình luận