Soạn thảo hợp đồng

Tư vấn và soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán…

Luật Bắc Việt tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng:

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng kinh tế,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lao động,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng liên doanh,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật…

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng li-xăng;

- Hợp đồng đầu tư và liên doanh cùng nhau

- Hợp đồng mua sắm hàng hóa

- Hợp đồng thiết bị, thầu, thi công công trình

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán;

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thương mại,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng đầu tư,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng dân sự,

- Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng khác…

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, nếu quý vị có yêu cầu về tư vấn, soạn thảo và thẩm định hợp đồng kinh tế hoặc các loại hợp đồng khác.

Bình luận