Thay đổi đăng ký kinh doanh: Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị

Hồ sơ thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Thông báo thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị theo mẫu;

2. Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;

3. Bản chính Đơn xin từ chức hoặc Đơn xin thay thế người đại diện của pháp nhân (nếu có).

4. Thông tin và danh sách thành viên được đề cử, bầu làm chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

5. Các văn bản khác có liên quan.

Quy định pháp luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị:

1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

2. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị;

3. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;

4. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.

Bình luận