Đăng ký kinh doanh 2015: người người đại diện theo pháp luật

Về vấn đề người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp sửa đổi, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công ty hoàn toàn có thể tự quyết định, chỉ định một người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp cần thiết thì có quyền tự chủ quyết định việc có nhiều người đại diện theo pháp luật;

Phạm vi quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện phải được ghi rõ trong Điều lệ công ty.

Tùy từng nội dung giao dịch, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp với thẩm quyền tương ứng được quy định trong Điều lệ sẽ thực hiện giao dịch với các đối tác.

Từ 1.7.2015 bạn có thể đăng ký kinh doanh, thành lập công ty và sử dụng pháp luật cho việc bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật

Bình luận