Tin hot

Công ty Hợp danh

Cổ đông sáng lập
Cổ đông sáng lập
  • Công ty Hợp danh
  • 25 tháng 10, 2014

Về mặt nguyên lý thì cổ đông sáng lập phải là người có ý tưởng thành lập công ty, có một phần vốn và có kỹ năng quản trị công ty để thực hiện ý tưởng. Việc ghi nhận người sáng lập ...

Cổ đông sáng lập: cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập
Cổ đông sáng lập: cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập
  • Công ty Hợp danh
  • 25 tháng 10, 2014

Luật Doanh nghiệp quy định về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập như thế nào? Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật