Tin hot

Cổ đông sáng lập

Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập
Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập
 • Cổ đông sáng lập
 • 25 tháng 10, 2014

Điều 84 Luật Doanh nghiệp quy định: Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ...

Hội đồng quản trị: thành viên Hội đồng quản trị là tổ chức
Hội đồng quản trị: thành viên Hội đồng quản trị là tổ chức
 • Cổ đông sáng lập
 • 25 tháng 10, 2014

Về thành viên Hội đồng quản trị là tổ chức Theo quy định hiện nay của LDN thì thành viên Hội đồng quản trị phải là cá nhân, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Đối với các cổ đông là ...

Hội đồng quản trị: thành viên điều hành và thành viên độc lập
Hội đồng quản trị: thành viên điều hành và thành viên độc lập
 • Cổ đông sáng lập
 • 25 tháng 10, 2014

Về phân biệt thành viên điều hành và thành viên độc lập Điều 130.3 dự thảo quy định “Thành viên Hội đồng quản trị gồm thành viên điều hành và có thể có thành viên độc lập. Trường hợp ...

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị
 • Cổ đông sáng lập
 • 24 tháng 10, 2014

Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Điều 130.1 dự thảo quy định “Nếu Điều lệ công ty không quy định khác, Hội đồng quản trị có từ ba đến mười một thành viên các loại”. Việc ...

Hội đồng quản trị đầu tiên ( Dự thảo Luật Doanh nghiệp )
Hội đồng quản trị đầu tiên ( Dự thảo Luật Doanh nghiệp )
 • Cổ đông sáng lập
 • 24 tháng 10, 2014

Luật Doanh nghiệp (LDN) sửa đổi đang được lấy ý kiến để hoàn thiện hơn chế định về HĐQT. 1. Về HĐQT đầu tiên Sau ĐHĐCĐ thì HĐQT là cơ quan có thẩm quyền cao nhất thực hiện chức năng ...

Quyền hạn Hội đồng quản trị
Quyền hạn Hội đồng quản trị
 • Cổ đông sáng lập
 • 24 tháng 10, 2014

Hội đồng quản trị là cở quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm ...

Điều kiện tham gia Hội đồng quản trị
Điều kiện tham gia Hội đồng quản trị
 • Cổ đông sáng lập
 • 24 tháng 10, 2014

Về điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị, Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định như sau: “1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Có ...

Họp Hội đồng quản trị
Họp Hội đồng quản trị
 • Cổ đông sáng lập
 • 24 tháng 10, 2014

Cuộc họp Hội đồng quản trị công ty Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật